Special villkor


YTTERLIGARE OCH SPECIELLA VILLKOR FÖR RESEPAKET

Dessa villkor gäller för alla resepaket som produceras och säljs av ELÄMYS TRAVEL SWEDEN AB, vars avtal med passageraren ingås efter den 1 april 2021.

Tilläggs- och specialvillkoren kompletterar de allmänna resepaketvillkoren, som förhandlas fram av Finlands Turistförbund och konsumentrepresentanten. De kompletterande och särskilda villkoren har utarbetats med beaktande av de tvingande bestämmelserna i direktivet om paketresor och kombinerade researrangemang (EU 2015/2302) och lagen om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2017/20170901

På grund av resornas speciella karaktär, exceptionella bestämmelser om transportsätt (t.ex. boknings- och försäljningsvillkor för reguljärflyg), exceptionella boende- och reseprogramvillkor samt de särskilda villkoren för resmål tillämpar vi de allmänna resepaketvillkoren fr.o.m. avsnitt 4.1.-4.3. och 7. onormala villkor för annullering, ändring och överföring; oavsett anledning till avbokning, ändring eller överföring av resan. En bokad och betald resa kan vanligtvis inte avbokas, ändras eller överlåtas till annan person utan kostnad.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Om inte annat anges i resebeskrivningen eller avtalet är resepaketresor som följer ett förplanerat reseprogram och genomförs som en grupp som hämtas ut av researrangören. Förverkligandet av resorna kräver att minimiantalet deltagare per resa uppfylls. Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in resan eller reseserien om minimiantalet deltagare inte uppfylls.

Resepaket är avsedda för privata semester- och fritidsresor. Om resan används utan föregående skriftlig överenskommelse med researrangören och utan researrangörens medgivande för annat ändamål (till exempel som tjänsteresa) har researrangören inget ansvar för skada på egendom eller egendom och inte heller skadeståndsansvar enl. de allmänna villkoren för resepaket.

Resorna erbjuds och köps i Sverige och resorna guidas i allmänhet på svenska. Kommentaren från lokala guider som talar andra språk är översatta till svenska. För att få full nytta av resornas innehåll måste resenären förstå och kunna kommunicera på svenska. Kunskaper i engelska eller språket på destinationen är särskilt användbara för självstyrda projekt.

Resornas karaktär är att de innebär deltagande i stora evenemang och vissa resmål kan endast nås till fots. På gångsträckorna måste man vara beredd på ojämna och/eller sluttande ytor, trappor och höjdskillnader samt trängsel eller trängsel på vissa ställen. Att delta i resan och ett säkert genomförande av resan kräver obehindrad fysisk förmåga och stabil fysisk och psykisk hälsa samt normal allmän kondition. Den som lider av allvarliga utvecklingsstörningar, syn- och/eller hörselnedsättningar, sjukdomar i hjärta, rörelseorgan och/eller andningsorgan, eller personer med nedsatt hälsa av andra skäl, ska bedöma förutsättningarna för att delta i resan tillsammans med en vårdare och, vid behov, rådgöra med researrangören innan du bokar resan. En person som lider av demens eller allvarlig minnesstörning kan av säkerhetsskäl inte delta i resan utan personlig assistent.

RESEPAKETSAVTAL OCH ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDET AV AVTALET

Försäkringsskydd, tillräckligt omfattande rese- och bagageförsäkring, ersättningsbeloppsbegränsningar är resenärens ansvar.

Resor inkluderar inte reseförsäkring eller avbeställningsförsäkring eller bagageförsäkring. Vi uppmanar resenärer att teckna en tillräckligt omfattande reseförsäkring redan i bokningsskedet, som inkluderar t.ex. avbeställningsskydd vid allvarlig sjukdom eller dödsfall för dig själv, en nära anhörig

eller en i resesällskapet (namn ska anges i försäkringen). Vi uppmanar dig också att kontrollera försäkringens avbeställningsskyddsklausul och eventuell begränsning av ersättningsbeloppet. situation, särskilt om det är en årsförsäkring eller en försäkring kopplad till ett betalkort. I vissa försäkringar är ersättningsbeloppet begränsat, vilket kan leda till en utökning av passagerarens eget ansvar (t.ex. avbokning kostar 25 % försäkringsbolagets ansvar och 75 % den försäkrades eget ansvar).

Vi uppmanar också resenärer att skaffa ett adekvat reseförsäkringsskydd för sitt bagage i händelse av förlust, försening eller skada. Resehandlingar, betalningsmedel, personliga läkemedel och annan särskilt värdefull eller nödvändig egendom ska transporteras under resenärens egen uppsikt under hela resan.

Researrangören ansvarar inte för skador orsakade av force majeure, strejksituationer, naturkatastrofer, terrorism eller andra liknande situationer. Researrangören ansvarar inte heller för eventuella skador på passagerare eller bagage.

Vid bokning av resa ska passageraren lämna namnuppgifterna i exakt samma format och ordning som de finns i det pass som används under resan. För omskrivna biljetter och resedokument debiteras en administrationskostnad på 50 euro per passagerare samt kostnader från tjänsteleverantören. Om flygbolagets regler inte tillåter ett namnbyte debiteras även hela priset på flygbiljetten som utlägg.

Om passageraren har fysiska eller sensoriska begränsningar eller annan funktionsnedsättning/sjukdom som kan påverka resans tillgänglighet eller genomförandet av resan enligt överenskommelse, måste han informera researrangören och komma överens om sitt deltagande med researrangören innan bokningen görs. En passagerare som behöver en assistent måste meddela sitt behov innan en bokning görs och förhandla från fall till fall om sin möjlighet att delta i resan. Researrangörens personal kan inte fungera som personlig assistent för en enskild resenär på resan utan resenären ska själv skaffa och bekosta en personlig assistent. Det är möjligt att få assistans för flygplatser, hamnar och järnvägsstationer i EU-regionen genom att beställa i förväg.

Bagage

Mängden bagage som kan transporteras gratis varierar med olika flygbolag och rutter. På reguljärflyg följs den internationella lufttransportorganisationen IATAs och/eller flygbolagets regler och avgifter för överviktsavgifter.

Pass och visum

Ett giltigt pass krävs för alla våra resor (för resor inom EU-regionen räcker det även med ett officiellt identitetskort utfärdat av polisen för EU-medborgare). Varje passagerare, inklusive barn, måste ha sitt eget personliga pass. De flesta länder kräver att passet är maskinläsbart och att passet är giltigt i ytterligare 6 månader efter resan. I beskrivningarna av våra resor nämns om eventuellt behov av visum för svenska eller andra medborgare, samt eventuell minimigiltighetstid för passet etc. uppgifter nämns i reseinformationen.

Researrangören ansvarar inte för skador som åsamkas passageraren, om dennes resa förhindras eller avbryts på grund av otillräckliga resedokument, ett utgånget eller trasigt pass eller vägran av visum. Researrangören ansvarar inte för de frivilliga försäkringar resenären behöver på resan, utan resenären ansvarar för eget försäkringsskydd och dess omfattning, t ex avbeställningsskydd. Av denna anledning uppmanar researrangören resenären att köpa ett tillräckligt omfattande reseförsäkringsskydd som täcker person och egendom och inklusive avbeställningsskydd för resan.

SKAPPANDE AV KONTRAKTET OCH BETALNING AV PRISET

Resenären är skyldig att kontrollera resebekräftelsen och rapportera eventuella fel eller brister innan betalningen görs. Ett resekontrakt skapas när resenären efter beställning av resan betalar minst det förskott som researrangören bestämt.

• Vid bokning av resa betalas en bokningsavgift på 50 % av priset för hela resan, om inte annat anges vid bokningstillfället. Vid bokning via telefon, e-post eller på kontoret ska bokningsavgiften betalas inom 3 dagar efter bokning. För resor bokade via vår onlinetjänst betalas bokningsavgiften vid bokningstillfället.

• Slutbetalning sker senast 60 dagar före resans början, om inte annat anges vid bokningstillfället. Om resan bokas mindre än 60 dagar före resans början ska hela resan betalas omgående.

På vissa resor kan slutbetalningen ske tidigare. Kunden kommer att meddelas om en sådan policy vid bokningstillfället. Researrangören har rätt att avboka bokningen om resenären inte har betalat resans pris eller del av den senast på överenskommet betalningsdatum.

Passagerare under 18 år

En minderårig (under 18 år) som reser ensam behöver alltid vårdnadshavarens skriftliga medgivande för att ingå ett reseavtal. Skriftligt samtycke ska alltid skickas till researrangören. Vårdnadshavarens skriftliga samtycke krävs även när den minderårige reser ensam med andra vuxna än deras lagliga vårdnadshavare. Researrangören förbehåller sig rätten att häva avtalet om parten visar sig vara juridiskt inkompetent att ingå reseavtalet av någon laglig anledning.

 

PASSAGERARENS RÄTT ATT AVBOKA RESAN INNAN RESAN STARTAS

På grund av våra resors speciella karaktär tillämpar vi andra avbeställningsvillkor på våra resor än de allmänna resepaketvillkoren. Avbeställningsvillkoren följs oavsett orsaken till avbokningen (även vid sjukdom).

• Om resan avbokas senast 60 dagar före resans början, kommer bokningsavgiften att hållas inne

• Om resan ställs in under perioden 60 dagar till avresedagen, hålls 100 % av resans pris inne.

Om resan prissätts efter att en grupp om två eller flera resenärer kommer att bo i samma rum eller lägenhet och en av medlemmarna i gruppen avbokar sin resa, har researrangören rätt att driva in de kostnader som uppkommer på grund av underutnyttjande av boendet på grund av avbokningen utöver avbokningskostnaderna. De medlemmar i sällskapet som avbokat sin resa och de som deltar i resan är solidariskt ansvariga för att betala de aktuella kostnaderna till researrangören. I stället för ovanstående kan researrangören och resesällskapet gemensamt komma överens om ett lämpligare boendearrangemang för resesällskapet, varvid resesällskapet står för eventuella extra kostnader.

Om resan inte ställs in och passageraren inte anländer till den överenskomna avreseorten vid överenskommen tid, eller om han inte kan delta i resan för att han inte har nödvändiga handlingar för resan, såsom giltigt pass, visum, identitetskort eller vaccinationsintyg, av skäl som han ansvarar för har han inte rätt till återbetalning.

Vi uppmanar resenärer att teckna en reseförsäkring som inkluderar avbeställningsskydd och att särskilt kontrollera avbeställnings-, ändrings- och överlåtelseförsäkringsvillkoren, särskilt om det är en årsförsäkring eller en försäkring kopplad till ett betalkort.

 

PASSAGERENS RÄTT ATT ÄNDRA KONTRAKTET OCH ÖVERLÅTA DET TILL EN ANNAN

På grund av våra resors speciella karaktär tillämpar vi ändrings- och överlåtelsevillkor på våra resor som skiljer sig från de allmänna resepaketvillkoren. Ändrings- och överlämningsvillkor följs oavsett orsak till ändringen (även vid sjukdomsfall).

Reservationsändringar och överlåtelse av resereservationen till annan person

Ändringar som görs av kunden i bokningar likställs med avbokningar och kostnaderna enligt avbokningsavgiftstabellen kan debiteras för ändringarna. På vissa av våra resor har passageraren möjlighet att ändra t ex returdatum. För en sådan ändring av bokningen debiterar vi alltid de faktiska kostnaderna enligt nödvändiga åtgärder och kontorskostnaderna på 50 euro per passagerare.

Om villkoren för överlåtelse av resereservationen (YME 7.2.) är uppfyllda, har passageraren rätt att överlåta sina rättigheter enligt avtalet till en annan person.

Den som resekontraktet överlåts till ska kunna få en liknande flygbokning och biljett som överlåtaren hade. Även om passageraren inte ändrar sig, men namnet eller andra personuppgifter ändras efter att bokningen gjorts, är det en förutsättning för att delta på resan, det går att få flygbokningar och biljetter motsvarande originalet med nya personuppgifter. Researrangören kommer att debitera 50 EUR per passagerare för de faktiska kostnaderna för de nödvändiga åtgärderna till följd av överlåtelsen, samt administrationskostnader.

Om resan prissätts efter att en grupp om två eller flera resenärer kommer att bo i samma rum eller lägenhet och en av medlemmarna i gruppen byter eller avstår från sin resa, har researrangören rätt att ta betalt, utöver bytes- och överlåtelsekostnaderna, de kostnader som uppstår till följd av underutnyttjande av boendet på grund av bytet/överlåtelsen. De medlemmar i sällskapet som har flyttat/avstått från sin resa och de som deltar i resan är solidariskt ansvariga för att betala de aktuella utgifterna till researrangören. I stället för ovanstående kan researrangören och resesällskapet gemensamt komma överens om ett lämpligare boendearrangemang för resesällskapet, varvid resesällskapet står för eventuella extra kostnader.

Vi uppmanar resenärer att teckna en reseförsäkring som inkluderar avbeställningsskydd och att särskilt kontrollera avbeställnings-, ändrings- och överlåtelseförsäkringsvillkoren, särskilt om det är en årsförsäkring eller en försäkring kopplad till ett betalkort.

Namnändringar

De faktiska utbyteskostnaderna och administrationskostnaden på 50 euro per passagerare kommer att debiteras för namnbytet, om flyg-, fartygs- eller tågbiljetter ännu inte har skrivits. Tidpunkten för biljettskrivning varierar beroende på flygbolagets, fartygs- och tågbolagens regler och resan. Om ändringen sker efter att biljetten skrivits fastställs kostnaderna enligt flygbolagets, tåg- och fraktbolagens regler. Flygbolagen har till exempel rätt att sätta flyg-, priskategori- eller säsongsspecifika begränsningar för namnändringar i bokningar. Enligt flygbolagens regelverk är det som huvudregel inte tillåtet att ändra flygbiljetter efter att biljetten skrivits.

 

INDIVIDUELLA, ANPASSAD GRUPP- OCH SPECIALRESOR

Betalningsvillkor, avbokning, ändring och överlåtelse

Villkoren för specialresor anpassade för enskilda grupper publiceras i samband med respektive reseprogram. Vi tillämpar resespecifika särskilda villkor för dessa resor så att kostnaderna för att till exempel avboka resan helt eller huvudsakligen ska bäras av researrangören på grund av att resan inte kan säljas till någon annan på grund av dess individualitet, speciella karaktär. resan eller annan anledning av liknande betydelse.

Vi uppmanar resenärer att teckna en reseförsäkring som inkluderar avbeställningsskydd och att särskilt kontrollera avbeställnings-, ändrings- och överlåtelseförsäkringsvillkoren, särskilt om det är en årsförsäkring eller en försäkring kopplad till ett betalkort.

 

PRISÄNDRINGAR

Prisförändringar och resans slutpris

Resepriserna ges utan förpliktelser innan reseavtalet bildas och baseras på de tariffer och växelkurser som gäller på det prissättningsdatum som anges i resebeskrivningen eller resevillkoren. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar i enlighet med allmänna paketresevilkor. Det slutliga priset kan påverkas av förändringar i tariffer, bränsle och valutakurser. Resorna görs på internationella reguljärflyg och på grund av transportsättets speciella karaktär har researrangören rätt att höja priserna efter att kontraktet har upprättats, om det finns ändringar i flygpriser, bränsleavgifter eller flygskatter bekräftade av myndigheterna. Vid eventuella ändringar skickar vi en ny slutfaktura, samt eventuell prisjustering som anges i reseprogrammet.

Ytterligare avgifter orsakade av officiella bestämmelser

Om myndigheterna i Sverige, destinationsländerna eller i resvägen utfärdar föreskrifter eller anvisningar som påverkar resans genomförande efter att reseavtalet har upprättats, meddelar researrangören utan dröjsmål resenärerna om föreskrifterna. Officiella föreskrifter anses inte som ändringar gjorda av researrangören och ger inte heller resenären rätt att säga upp sitt paketreseavtal och berättigar inte heller resenären till kostnadsfri avbokning, om researrangören fortfarande har möjlighet att genomföra resan enl. dessa resevillkor utifrån bestämmelserna. Om passageraren är förhindrad att resa på grund av myndighetsföreskrifter kommer situationen att tolkas som en avbokning av passageraren och researrangörens avboknings- och ändringsvillkor för den aktuella resan kommer att följas. Eventuella extra kostnader orsakade av officiella bestämmelser kommer att betalas av passageraren som sådan och researrangören ansvarar inte för dessa kostnader. Om researrangören tar ut en extra kostnad som en del av priset för resepaketet, kommer bestämmelserna i punkterna 8.1 b, 8.2 och 8.3 för prisändringssituationer att beaktas.

 

ÄNDRINGAR AV RESEPAKETET AV RESEARANGÖREN

Byte av reseledare, reseledare eller annan reseexpert

Om vår representant plötsligt blir sjuk på resan eller på annat sätt hindras från att utföra sitt jobb förbehåller vi oss rätten att använda en engelsktalande representant tills vi får en svensktalande representant. I en tvingande situation förbehåller vi oss rätten att byta reseledare eller expert som nämnts i förväg i reseprogrammet till en annan kvalificerad person. Att byta ombud till annan ger dig inte rätt till prisavdrag, skadestånd eller fri avbokning.

Officiella föreskrifters inverkan på reseavtalet

Om myndigheterna i Sverige, destinationsländerna eller i resvägen utfärdar föreskrifter eller anvisningar som påverkar genomförandet av resan efter att reseavtalet har upprättats, ska researrangören utan dröjsmål underrätta sina resenärer om föreskrifterna. Officiella föreskrifter anses inte som ändringar gjorda av researrangören och ger inte heller resenären rätt att säga upp sitt paketreseavtal och berättigar inte heller resenären till kostnadsfri avbokning, om researrangören fortfarande har möjlighet att genomföra resan enl. dessa resevillkor utifrån bestämmelserna. Om passageraren är förhindrad att resa på grund av myndighetsföreskrifter kommer situationen att tolkas som en avbokning av passageraren och researrangörens avboknings- och ändringsvillkor för den

aktuella resan kommer att följas. Eventuella ytterligare kostnader som orsakas av officiella bestämmelser kommer att betalas av resenären som sådan och researrangören ansvarar inte för dessa kostnader.

 

RESEARANGÖRENS RÄTT ATT AVBOKA OCH STÄLLA IN RESAN

Genomförande av ytterligare resetjänster och utflykter

Tilläggstjänster och utflykter kräver också ofta ett tillräckligt antal deltagare för att kunna genomföra dem. Researrangören förbehåller sig rätten att avboka tilläggstjänster och turer för vilka antalet deltagare inte uppfyller minimumkrav.

Genomförande eller annulleringen av dessa kommer att meddelas så snart det är möjligt, ofta under resan. För en inställd eller ouppfylld tjänst kommer det pris som passageraren betalat att återbetalas. Avbokning av en utflykt bokad som tilläggstjänst ger dig inte rätt till prisavdrag som är större än utflyktens pris eller skadestånd.

 

FEL OCH FEL MEDDELANDE

Vissa resmål har instabil trafik, resenären bör vara beredd på eventuella förändringar i transportschemat eller transportarrangemangen. Om orsaken till ändringen är force majeure (oundvikliga och exceptionella omständigheter) kommer researrangören att utvärdera felet från fall till fall.

Resenären ska utan onödigt dröjsmål meddela researrangören om eventuella brister eller fel som uppstått under resan.

 

FELKORRIGERING

Resenären ska alltid först och omedelbart meddela researrangören om fel, brister och problemsituationer. Passageraren kan börja rätta till felet på eget initiativ först efter att ha kommit överens om saken med researrangören.

 

TILLHANDAHÅLLANDE AV ALTERNATIVA TJÄNSTER UNDER RESAN

Om en betydande del av resetjänsterna inte kan utföras under resan enligt överenskommelse, ska researrangören utan extra kostnader för resenären erbjuda motsvarande alternativa arrangemang för att förlänga resepaketet, som är av minst samma kvalitet som det avtalade och så långt det är möjligt. Skyldigheten att erbjuda alternativa arrangemang gäller även i de fall passagerarens hemresa till avreseorten inte sker enligt överenskommelse.

Researrangören ska bevilja passageraren lämpligt prisavdrag om resepaketet som innehåller alternativa arrangemang är av lägre kvalitet än paketet enligt paketreseavtalet.

Resenären kan tacka nej till de erbjudna alternativa arrangemangen om de inte är jämförbara med den som avtalats i paketreseavtalet eller om den erbjudna prissänkningen inte motsvarar felets betydelse. Om passageraren med fog vägrar alternativa arrangemang eller om det inte är möjligt att erbjuda dem, har passageraren rätt till lämpligt prisavdrag och kompensation även om han inte säger upp avtalet. Om resepaketet inkluderar passagerarens transport ska researrangören ordna returtransport för passageraren i enlighet med avtalet utan onödigt dröjsmål utan att det medför extra kostnader för passageraren.

Om passageraren vägrar de alternativa arrangemangen som erbjuds utan ovan nämnda godtagbara skäl, har han inte rätt till ersättning eller prisavdrag.

 

I ALLMÄNHET

Betalade separata tjänster för evenemang

Separata tjänster som läggs till resan som en tilläggstjänst, såsom evenemangsbiljetter eller andra biljetter, samt andra tilläggstjänster som beställs separat på kundens begäran, ingår inte i resepaketavtalet, om inte annat anges.

Separata tjänster beställs på passagerarens begäran och bokas individuellt. Utöver priset för den separata tjänsten kommer en avgift enligt researrangörens tjänsteprislista att tas ut. Bokningar är bindande efter bekräftelse, och reservations-, betalnings-, ändrings- och avbokningsvillkoren för den separata tjänsten träder i kraft vid tidpunkten för bekräftelsen. På grund av de separata tjänsternas speciella karaktär är ändrings- och avbokningsvillkoren anmärkningsvärt strikta.

Vid ändringar eller avbokningar ska passageraren kontakta researrangörens kundtjänst utan dröjsmål. Ändrings- och avbokningskostnader bestäms i enlighet med boknings-, betalnings-, ändrings- och avbokningsvillkoren för separata tjänster, och passageraren kommer att debiteras de faktiska kostnaderna till följd av ändringen eller avbokningen samt kontorskostnaderna enligt researrangörens servicepris lista. Inträdesbiljetter är vanligtvis ej avbokningsbara och deras avbokningsavgift är ofta hela priset för entrébiljetten.

Avbokningar och överföringar av evenemang

Researrangören ansvarar inte för avbokning av evenemanget, ändring av arrangemang av evenemang, ändring av tid eller plats, eller fel i evenemangsprogrammet, inte heller för skador eller kostnader som orsakats kunder av ovan nämnda olägenheter. När evenemang ställs in eller flyttas följs boknings-, betalnings-, ändrings- och avbokningsvillkoren för evenemangets separata tjänst.

Avbokning eller omläggning av evenemanget berättigar inte paketreseavtalet att annulleras eller överföras kostnadsfritt. Om resenären vill avboka eller skjuta upp resan, på grund av avbokning eller flytt av arrangemanget, debiteras de faktiska kostnaderna till följd av avbokningen eller ändringen samt administrationskostnad enligt researrangörens prislista med 50 euro per passagerare.

Hotell

Enligt internationell praxis är hotellrummen vanligtvis tillgängliga från klockan 15.00 på ankomstdagen och lämnas senast klockan 12.00 på avresedagen. I samband med tidiga ankomster till resmålet har det nämnts i reseprogrammet om rummen redan är tillgängliga innan den officiella incheckningstiden. Vid måltider ingår inte dryck i resans pris, om inget annat anges. De flesta hotell kräver att ett giltigt internationellt kreditkort visas upp vid incheckningen för att garantera betalning för eventuella tilläggstjänster. Hotellrummens storlek, form och inredning kan variera, särskilt på enskilda hotell i gamla stadskärnor.

Överbokningssituationer för flygbolag

Om passageraren frivilligt accepterar den kompensation och omdirigering som flygbolaget erbjuder – i enlighet med förordning (EG) nr 261/2004 – vid överbokning, och därmed lämnar researrangörens grupp, kommer det att tolkas som passagerarens ensidiga avbokning av paketreseavtalet som ingåtts med researrangören. I detta fall upphör researrangörens juridiska ansvar och resenären tar ansvar för resten av resan. Inga återbetalningar kommer att göras för oanvända tjänster.

Nedsättning av ersättning enligt annan lagstiftning

Om passageraren har beviljats ett prisavdrag eller ersättning baserat på EU-lagstiftning eller internationella konventioner om passagerarrättigheter, kommer ersättningsbeloppet att dras av från motsvarande ersättning som beviljas enligt allmänna paketresevilkor och dessa villkor. Resenären är skyldig att meddela researrangören de återbetalningar som erhållits från andra parter i samband med felet i resepaketet.

Dataskydd

De personuppgifter som lämnas för resan kommer att överföras till partners och myndigheter som är relevanta för genomförandet och bokningen av resan, både i EU/EES-länder och regioner utanför dessa. Principerna i EU:s dataskyddslag gäller för databehandling. Baserat på EU-kommissionens beslut är flygbolagen skyldiga att ge immigrations- och säkerhetsmyndigheterna i flera länder (t.ex. USA, Kanada, Australien, Japan, Ryssland och EU-länder) tillgång till boknings- och flyginformation för varje passagerare. Överförbara PNR-uppgifter består av flera delar, till exempel resebyråns namn, passagerarnamn och kontaktinformation. Informationen används i säkerhetssyfte.

Eftersom de broschyrer som finns tillgängliga från olika länder och tjänsteleverantörernas egna hemsidor kan innehålla felaktigheter eller fel, ansvarar researrangören endast för de broschyrer, hemsidor och reseprogram som den själv har tagit fram

om innehållet. Researrangören förbehåller sig rätten att ändra rese- och broschyrinformation samt avtalsvillkor innan resekontraktet bildas. Vi ansvarar inte för eventuella tryck- eller skrivfel.

Aktuell information kan kontrolleras på vår hemsida och på vårt kontor.

Researrangören har lämnat en garanti för alla sina resepaket hos Konkurrens- och konsumentverket och registrerats i sitt garantiregister.